شعرهایی که به‌ترند... (۸)

خداوندا همانا عفوت از گناهم،
و گذشتت از خطایم،
و چشم‌پوشی‌ات از ستم‌کاری‌ام،
و پرده‌پوشی‌ات بر زشتیِ کِردارم،
و بُردباری‌ات بر گناهِ بس‌یارم -که به خطا یا عمد مرتکب شده‌ام-
مرا به طمع انداخت تا از تو چیزی بخواهم که سزاوارِ آن نیستم!

 ~ [تنها گناهِ ما طمعِ بخششِ تو بود/ ما را کرامتِ تو گنه‌کار کرده است]|فاضل نظری|

|أللهمَّ إنَّ عَفوَکَ عَن ذنبی و تَجاوُزَکَ عَن خَطیئَتی و صفحَکَ عن ظُلمی و سِترَکَ علی قبیحِ عملی و حِلمَکَ عن کثیرِ جُرمی -عِندَ ماکانَ مِن خَطایَ و عَمدی- أطمَعَنی فی أن أَسئَلَکَ مالاأَستَوجِبُهُ مِنْک./ دعای افتتاح|

/ 0 نظر / 4 بازدید