شعرهایی که به‌ترند... (۴)

چه‌گونه بر دوری‌ات شکیبایی ورزم؟!

|فکیفَ أصبِرُ علی فراقِک؟/ دعای کمیل|

/ 2 نظر / 4 بازدید
...

و هَِِبنی صبرتٍ علی حِر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک

پرسپولیسی

صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک... عاشق این قسمت دعا ام... چی کار می کنه امام علی با دل ادم... اتفاق امروز روز میلادشه... عیدتون مبارک