غصه

مرور می‌کنم با خود:
دریا عاشق شد
عشق موج شد و به ساحل زد،
ساحل پای عشق ایستاد؛
این قصه نامکرر است هنوز...

/ 1 نظر / 4 بازدید