رفتن

عبور می‌کنم از تو
از خودم
از زمین
از باران و باد و آفتاب و آن شبی که ماه
در من آرام آرمیده بود.
عبور می‌کنم از اندوهِ زنی که اشک‌هایش را با من در میان گذاشت
از پُلی که بر من، تو را به او رساند
از دلی که در چشم‌های مردی شکسته بود...
عبور می‌کنم و روزی دنیا را به گوشِ ساحل‌ فریاد خواهم زد.
/ 3 نظر / 4 بازدید
سعیدی

باید ایستاد صبور مرد ِ در اوج غرور بایدش ماند دست به گریبان با درد نی که تسلیم ، نی که زود تصمیم عبور

مریم

صدای پای تو آمد، خيال كردم باد عبور مي كند از روی پرده های قديمی... عبور بايد كرد . صدای باد می آيد، عبور بايد كرد. و من مسافرم ، ای بادهای همواره! "سهراب"