پست های ارسال شده در آدر سال 1390

خوش‌مُرده‌گی

وسطِ تابستانِ دوست‌داشتن‌ت،هوسِ انتهای خودم را کرده‌ام؛میانِ ابتدای لب‌خندهایت،جایی برای لحظه‌های آخرم باز کن.فرشته‌ی مرگ را صدا بزنمی‌خواهم،   مُرده‌ از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

دیگر

نه،موسای عصای ساحرها را به سجده واداشته، نیستم؛لکنت‌م را برگردان!این مردماز نیلماهی می‌گیرند.
/ 1 نظر / 17 بازدید

بی‌عنوان

سکوت:مقصدِ نهاییِ ماست؛نوشتن:لکنتی که با ما بزرگ می‌شود؛زبان:پُر از شعرهایی که اگر نگوییم گفته می‌شوند.
/ 1 نظر / 17 بازدید

انغلاب!

تاریخی و لامذهب و زیبا بودی!-بهشهر- چه شد که ناگهان آسودی؟ هم رونق از اقتصادِ پویایت رفتهم اشرفِ شهرهای خواب‌آلودی
/ 2 نظر / 18 بازدید