پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

ما

آرزوهایم را بغض می‌کنمرؤیاهایت را مشت؛آزادی شوری‌ست که از اعتراضِ تو در اشک‌های من جاری‌ست.
/ 2 نظر / 17 بازدید

در تبعید

در کوچه‌هادر خیابان‌هادر شهرهاپشتِ میزهادر چشم‌های همبرای نان      برای آب             برای زنده ماندن                             برای نَفَس،هر روز، هزاربار هبوط می‌کنیماز خودمان        ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 17 بازدید

کات

تاریخ کم‌رنگ می‌شود                          زمان محو؛کم‌کم سر و کله‌ی کودکی‌هایم پیدا می‌شودذوق‌هایم         رؤیاهایم                خنده‌هایمکم‌کم تو         شعر              باران                   درختکات می‌خوردخواب‌م،نیستیکودکی نیستذوق نیسترؤیا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

بی‌تو

تمام می‌شومبا پنجرهبا تماشابا بارانبا روحِ خسته‌ی درختبا رؤیای زخمیِ کوهبا تاریخی که در دست‌هایمان مُردبا اندوهی که در چشم‌هایم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

تکرار

اتاق تنهایی‌ستچای تنهایی‌ستشعر تنهایی‌ست                      وقتی که نیستیمن تنهایی‌ستما تنهایی‌ستاتاق تنهایی‌ستچای تنهایی‌ستشعر تنهایی‌ست... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

-

خط می‌زنم بر تقویمکه پُر است از تکرارِ روزهای بی‌توخط می‌زنم بر بوماندوه به شعرم کشیده می‌شودخط می‌زنم بر خودمتو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ادالت!!

مادرم شیر نداشت، غصه خوردمپدرم خسته بود؛ مَرد شدم؛فریاد به دنیا آمدم، ساکت از آن خواهم رفت.
/ 2 نظر / 18 بازدید