پست های ارسال شده در مهر سال 1389

دوستت دارم

نه زمینی در در دستِ راست دارمنه ستاره‌گانی در دستِ چپ؛به بهای بهانه‌ی کوچکِ تهِ قلبم امّا،                                              باورم کن... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

حرص

شرک یعنی مدیرِ میانی برای خوش‌نشستنِ پروژه به مذاقِ مدیرِ ارشد، خودش را دوردوزی‌لازم(!) می‌کند... شرک یعنی ساختارِ مزخرف و بندِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

معانی

باران دلیلِ خوبی نیستبرای طلبیدنِ این‌همه آب؛وقتی مُراد، گوشه‌ی خیاباناز بی‌سقفی می‌میرد!
/ 4 نظر / 15 بازدید

سرنوشت

مرور می‌کنم فالِ دستِ برگ راخطوطِ مُبهمی از بیم و امیدهجومِ بدفهمیِ‌ باد و طوفانغروبِ خسته‌ی پاییز
/ 1 نظر / 13 بازدید

تصویری از پاییز

کوک نمی‌کُند          سوزِ باد             سازِ درخت رابی‌فایده‌ست          اعتراضِ برگ        به بی‌آهنگیِ پاییز،                              باید افتاد... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید

آرزوهای دمِ دستی!

احساسِ بزرگی می‌کنم                     وقتی به اسمِ کوچک صدای‌م می‌کنی                                                                رفیق!
/ 1 نظر / 12 بازدید

علم

اندوهِ سربسته‌ای‌ست                                اناراشکِ شیرین‌ش را اگر نچشیده باشی
/ 0 نظر / 13 بازدید

رفقا!

حقِ ماست که: «سلحشور» سردوشی می‌گیرد... «ضرغامی» زور می‌زند و با اِخباری‌گری و پولِ حرامِ تبلیغاتِ «نستله»، اخبارمان را شبیهِ «الجزیره» و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

اعتماد

انارها می‌دانندخم می‌شوی اما نمی‌شکنی،                                 شاخه‌ی عاشق
/ 0 نظر / 17 بازدید

حیا

دست می‌بَرَم انار بچین‌ماز شاخه‌ی لب‌شتأکید می‌کند قانونِ جاذبه:تاریخِ وصلِ مایک روزِ دیگر است!
/ 4 نظر / 14 بازدید

خیال

دی‌روز کودکی سرخوش لگدم کرد                 ام‌روز جوانی عاشق                                  شاید فردا هم پیری...     برگ مانده‌ام هنوز،                مرگ پایان‌م ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

خاطره

سبز بودم هنوزکه از چشم‌ت افتادم،بادی نمی‌وزید کاش- برگ و باد؛ با صدایِ محمدرضا هدایتی
/ 8 نظر / 15 بازدید

بانو

تبیین نمی‌کند   گُلِ پیرهن‌ت را،                 حجاب!- حجاب رندانه‌ترین اتفاقِ فطری - فمینیستی‌ست که از نظرِ اسلام واجب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

چشم

تعدیل می‌کنند           براندازیِ نرمِ نگاه‌ت را              پلک‌های با سیاست‌ت!
/ 1 نظر / 16 بازدید

عمر

      با درخت شام نمی‌خورم   با پاییز لابی نمی‌کنمبا باد نمی‌پَرَم                  برگِ مغروری هستم                                            می‌افتم!
/ 5 نظر / 14 بازدید