پست های ارسال شده در آدر سال 1388

اقتصاد بابایی

باباهای فخرفروش را «جنابِ آقای» می‌خوانند و باباهای گُل‌فروش را «آها»ی؛آن باباها برج‌سازند و این باباها                                      وصله‌ی ناساز!  
/ 14 نظر / 15 بازدید