پست های ارسال شده در آبان سال 1383

بیایید روی دلمان خم شویم...                            دلهامون از شوری تازه خواهشی تازه و سکوت لبریز شده است.رازهامون بی امانتر شده اند ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 15 بازدید
آن وقت که قدمهایت را تنظیم می کردی                                                   و ضربانت را                                                                  مرا ببین                                نوشته هایم مملو از مه است                             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 16 بازدید