انغلاب!

تاریخی و لامذهب و زیبا بودی!
-بهشهر- چه شد که ناگهان آسودی؟
 
هم رونق از اقتصادِ پویایت رفت
هم اشرفِ شهرهای خواب‌آلودی

/ 2 نظر / 5 بازدید

همه ی شهرها دارند به خواب میرند...

شکلات

بهشهر رو نمی شناسم. ولی تعبیر -لا مذهب- برام عجیب بود!