تماشا بهانه بود

چارفصلِ چشم‌های‌مان را بهار آفرید
هر فصل‌ش تکرارِ اردی‌بهشت، تکرارِ باران، تکرارِ اندوه...

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعیدی

اشک بهار اشک شوق است پایان سوز و حرمان زمستان بهار شادی شاعران و امید عاشقان است اردیبهشت اردوی وصال پرندگان عاشق قبول نداری! سحرگاهان بهاری دل به انبوه درختان بسپار و بنگر آواز خوش وصل و شادی را