راجع به ریشه‌ها

داییِ گرامی‌ام نسبت به این نوشته لطف داشته‌اند و شعری قلمی کرده‌اند. به امیدِ این‌که بعد از سال‌ها دوباره دیدارشان نصیب‌م شود، شعرشان را با افتخار بازنشر می‌دهم.

 

تنهایی از مقولهٔ خوابی‌ست بی‌‌رؤیا
تنهایی باغِ بی‌‌ درخت نیست
...
تنهایی درختِ بی‌ باغ است.

باران تخیلی‌ست که در ذهنِ باد است.
حنجرهٔ بی‌ آوازِ قناری‌ها،
خروس‌هایِ به خواب رفته
و قمری‌هایِ خاکستری
که بر فرازِ گنبد‌ها و گل‌دسته‌ها
-بی‌‌اعتنا در پروازند
تنهایی را می‌شناسند

شهریار - ۹ تیر 
/ 3 نظر / 5 بازدید
احمد بابا آسارانی

تنهایی باغ بی درخت نیست تنهایی درخت بی باغ است. تعبیر زیبایی است آنجا که درخت نیاز به همدم ومونسی به نام درخت دیگر داشته باشد. اما زیباتر نیاز درخت به همدمی پرنده هاست و حسادت به آسمان ... اما کسی و جانی و جسمی تنها نیست آنگاه که ایمان داشته باشد در همه احوال خدا با اوست.