روی خط سفر

للحق

سلام همه ی هیچ کس

سلام هیچ کس همه کس

امروز با خودم فکر می کردم که چند مدتی ست همه ش در سفرم

شادگان

بهشهر

بابلسر

بابل

بهشهر

تهران

رویان

چالوس

این سفرها را که شمارم، می شود هشت شهر

اما حیف که چند وقتی ست مشهد نمی روم

شهر هشت

شهر عشق

آه

خوشحالم که هستی همیشه و مستدام و زیبا و لطیف روی سرم

خاک

/ 2 نظر / 8 بازدید

انسان نماینده خدابرزمین است آیاچنین قابلیتی رادرخودکشف کردهایم آیابهاوارزش باطن خودراکشف کردهایم باشرکت در http://www.oloomebateni.com قدمی درجهت آشکاری درون خودبردارید